هیئت منصفه هاروی واینشتین به حکم رسید

هاروی وینشتین ، که رفتار متعصبانه وی علیه جنبش #MeToo برانگیخته است ، به پنج فقره اتهام از جمله تجاوز ، عمل جنایی و تجاوز جنسی درنده متهم است. محاکمه ، که در اوایل این ماه آغاز شد ، بیش از دو سال پس از بمب گذشت …

ادامه مطلب