جف موریس جونیور سابق Tinder VP افتتاح کرد و محصول کلوپ را باز کرد ، شتاب دهنده به معنای کوچک و متمرکز ماندن بود

Translating…

 

Read More